VFK-VIP

Svenska   |    English

 


VFK-VIP

VFK:s intentioner är att på frivillig basis arbeta förebyggande för säkra foderprodukter. VFK:s fodersäkerhetsarbete är grundat på i Sverige och EU gällande foderlagstiftning, försiktighets- och HACCP*-principer. Dessa omfattande lagar och principer har tolkats av VFK i samråd med SVA. Företag som är certifierade enligt ISO 22000 kan certifiera sig enligt VFK-VIP:s fyra punkter som beskriver VFK:s normer för fodersäkerhet.

En foderråvaruproducerande anläggning som VFK-VIP-certifieras skall därmed kunna styrka:

  1. att en processbeskrivning samt ett flödesschema finns för foderproduktionen. Beskrivningen skall innehålla uppgift om råvaror, tillsatser och processhjälpmedel samt temperaturer och uppehållstider vid olika processteg. Tillsammans med ansvarig från företaget går SVA igenom flödesscheman och kontrollerar att alla uppgifter finns med. Vid rundvandring i produktionslokalerna sker även en grundläggande jämförelse så att flödesscheman överrensstämmer med den verkliga produktionen.


  1. att kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska risker för produktionen har identifierats och analyserats i enlighet med HACCP-principer. SVA granskar den riskanalys som har genomförts och de punkter som eventuellt har bedömts som CCP. SVA kan medverka som rådgivare vid framtagande av riskanalys och CCP. Omfattande arbete som ej kan genomföras under VIP-besöket debiteras enligt gällande timtaxa.


  1. att regelbunden undersökning sker av kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska parametrar i råvaror, strategiskt valda mellanprodukter och/eller slutprodukter. De fodersäkerhetsrelaterade analyser som sker är baserade på riskanalysen i punkt 2 samt på gällande lagstiftning. SVA och representanter från företaget går igenom och diskuterar analysplaner och data från undersökningar av den mikrobiologiska, kemiska och vid behov fysikaliska kvaliteten i råvaror, mellanprodukter och slutprodukter.


  1. att produktionslokaler och processutrustning är utformade så att rengöring och inspektion, förebyggande underhåll samt vid behov sanering kan ske. SVA gör en övergripande kontroll av produktionslokalerna. Samtliga föregående punkter, det vill säga flödesschema, riskanalys och CCP samt analysplaner utvärderas utifrån den faktiska verkligheten. 

* Med HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) avses den betydelse som definieras av Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Copyright ® 2020 Veterinär Foderkontroll

  VFK:s program

 Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

  Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Foto: Bengt Ekberg, SVA